Sunday, March 01, 2009

ปริญญาโทการจัดการ

สมัยนี้อะไรก็ต้องใช้ IT ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพไม่ว่าจะการค้าการขาย, การออกแบบ, การโฆษณา, การเรียน แม้กระทั่งการเลี้ยงลูก ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยอย่างปัจจุบันนี้ทุกอย่างแทบจะหยุดนิ่ง ผู้คนไม่อยากออกจากบ้านเท่าไหร่เพราะไม่ต้องการใช้เงินมาก การใช้ IT ยิ่งเพิ่มขึ้นมากมาย ผู้คนและธุรกิจที่อยู่ในวงการนี้ยังคงสามารถไปได้ ถ้าใครว่างๆตอนนี้ผมว่าลงทุนอีกนิดไปเรียนเพิ่มเติม นอกจากเสริมความรู้แล้วยังได้ปริญญามาประดับ Profile อีกด้วย แล้วเรียนที่ไหนดีล่ะ ตอนนี้ที่ยังเปิดอยู่ก็มีที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ ตามลิงค์ข้างล่างเข้าไปได้

ปริญญาโทการจัดการ | ปริญญาโทการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | ปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

No comments: