Wednesday, December 06, 2006

ลูกของเหลนเรียกว่าอะไร

แทบจะร้อยทั้งร้อยคงบอกว่า โหลน คงมาจากที่เคยได้ยินว่า ลูก หลาน เหลน โหลน มั้ง ซึ่งความจริงแล้วคำว่า โหลน ไม่มีในพจนานุกรม เท่าที่ค้นดูได้ความว่า ลูกของเหลนนั้นเรียกว่า ลื่อ ลำดับขั้นต่ำกว่าลื่อลงไปก็เรียกดังข้างล่าง

ลูกของลื่อ เรียกว่า ลืบ
ลูกของลืบ เรียกว่า ลืด

แต่ยังสงสัยว่า ลื่อ,ลืบและลืดของเรา จะเรียกเราว่าอะไรบ้าง?

No comments: